Praktische Informatie

Indicatie

Om in aanmerking te komen voor een indicatie vanuit de WMO, dient u te worden aangemeld bij De Toegang telefoon 0800-1525 (gratis).
Aan de hand van een gesprek met de Toegang wordt er gekeken of er sprake is van een maatwerkvoorziening.
​Het gesprek met de Toegang zal bij u thuis plaatsvinden in de vorm van een keukentafelgesprek. Als er een maatwerkvoorziening wordt toegekend, zal u cliënt worden van de hoofdaanbieder van het gebied waar u woont.

Dagopvang Compassie heeft contracten met:

 • Dokter Schoonmaak-ondersteuning
 • De Monden
 • Emmer-Compascuum, Emmer-Erfscheidenveen, Foxel Scholtenskanaal, Nieuw-Weerdinge, Roswinkel, Weerdinge

​Voor een indicatie voor zorg voor uw kind kunt u contact opnemen met De Toegang. Telefoon 0800-1525 (gratis)

Zij maken dan een afspraak met u voor een persoonlijk gesprek. Aan de hand daarvan wordt er besloten of er zorg nodig is en wat er aan zorg wordt ingezet.

​Dagopvang Compassie heeft contracten met:

 • Gemeente  Emmen
 • Gemeente  Coevorden
 • Gemeente  Borger-Odoorn
 • Gemeente Hoogeveen
 • ​Provincie Groningen

U kunt ook informatie aanvragen via onze e-mail, telefoon of via het contactformulier op de pagina Contact .

 

Vergoeding

De zorg wordt (grotendeels) vergoed vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Dit wordt aangevraagd via De Toegang en kan geleverd worden in de vorm van zorg in natura (ZIN) of een persoonsgebonden budget (PGB), of vanuit Wet Langdurige Zorg (WLZ).

Zorgovereenkomsten met gemeenten:
Om vergoede zorg te kunnen en mogen leveren is het noodzakelijk dat de zorgverlener een zorgovereenkomst heeft afgesloten met de gemeente waarin ouders/kind wonen.
Dagopvang Compassie heeft met de gemeenten Emmen , Coevorden,  Borger-Odoorn, Hoogeveen en de provincie Groningen een overeenkomst afgesloten.

 

Uitsluitingscriteria

Cliënten die wij niet de zorg kunnen bieden die zij nodig hebben (en op onze locatie dus niet geplaatst kunnen worden) zijn cliënten waar sprake is van:

 • Niet voldoende zelfredzaam op het gebied van ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen);
 • Verpleegkundige zorg (met dien verstande dat wij waar mogelijk zullen onderzoeken of verpleegkundige zorg geboden kan worden door ons personeel te bekwamen of een thuiszorgorganisatie in te schakelen voor deze zorg);
 • Totale desoriëntatie in tijd, plaats en persoon;
 • Wegloopgedrag;
 • Suïcidaal gedrag (actief);
 • Claimend gedrag zodat 1-op-1 begeleiding nodig is, of niet alleen kunnen zijn in de woning wat zich uit in storend gedrag voor anderen;
 • Actuele (soft)drugs- en/of alcoholverslaving;
 • Zintuigelijke beperkingen als doof zijn, blind zijn, of doof-blind zijn;
 • Psychoses; 
 • Agressieproblemen of seksueel ongewenst gedragingen die onveilig veroorzaakt voor zichzelf of anderen;
 • Opname onder dwang, cliënten die vallen onder de Wet BOPZ (Bijzondere Opname Psychiatrisch Ziekenhuis), of op termijn de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg of Wet zorg en dwang) (alleen bij wonen);
 • Er is (of komt) geen samenwerkingsrelatie (tot stand);
 • Ernstige psychiatrische problematiek.

Er zijn andere organisaties die zijn uitgerust om mensen met deze specifieke hulpvragen op een verantwoorde manier te kunnen helpen. Bovenstaande algemene criteria zijn een leidraad. In elk individueel geval zal in de intake beoordeeld worden in hoeverre Dagopvang Compassie wel of niet aan de vraag kan voldoen. De bevindingen op dit gebied worden dan ook aan de cliënt/het cliëntsysteem mede gedeeld.  

Klachtenprocedure

Heeft u een klacht?
Het kan gebeuren dat u een klacht hebt over Dagopvang Compassie. Een klacht is dat u aangeeft dat u ontevreden bent over hoe u behandeld wordt door Dagopvang Compassie in het algemeen, of door bijvoorbeeld een medewerker van Dagopvang Compassie.


Wat te doen bij een klacht

 • Bespreek de klacht met de directeur of medewerker op een rustig tijdstip.

 • Maak met de directeur een afspraak om over de klacht te praten. Neem eventueel ouders of wettelijk vertegenwoordiger(s) mee.

 • Ga een gesprek aan met de vertrouwenspersoon van Dagopvang Compassie.
  Naam: Jurgen Wolfgram
  Telefoonnummer : 06 53315098
  E-mailadres vertrouwenspersoon: dridee-emmen@ziggo.nl
  ​Naam: Anja Speelman
  Telefoonnummer: 06 81385959
  E-mailadres vertrouwenspersoon: anjaspeelman@live.nl

 • Schrijf een brief naar onze externe, onafhankelijke klachtencommissie.

  Vermeld in de brief:
  Naam, adres, telefoonnummer en dat van de wettelijke vertegenwoordiger of van diegene die u helpt bij het maken van de brief. De naam, adres en telefoonnummer van Dagopvang Compassie en het referentienummer 303  en het onderwerp van de klacht of de persoon over wie u een klacht indient. Een zo uitgebreid mogelijke beschrijving van de gebeurtenis waarover u een klacht hebt, de reden waarom u hier een klacht over hebt, een beschrijving over wat u al hebt ondernomen om tot een oplossing van de klacht te komen.  ​

 • Stuur je brief naar
  Klachtencommissie Geschilleninstantie van de coöperatie zelfstandig zorgprofessionals
  Postbus 455
  3840 AL Harderwijk

 
De externe klachtencommissie gaat de klacht dan onderzoeken. Het kan zijn dat u wordt gebeld of dat de commissie bij Dagopvang Compassie langskomt om meer informatie te vragen aan u en aan de directie. Na een paar weken krijgt u bericht van de klachtencommissie.
De commissie geeft dan aan of de klacht terecht is en welke items Dagopvang Compassie en u zouden kunnen verbeteren of bespreken.
U hoeft de verschillende stappen niet perse in bovengenoemde volgorde te volgen. Desgewenst mag u ook gelijk een klacht indienen. Het reglement van de klachtencommissie is onderdeel van deze procedure.
 
Wil je meer informatie?
Op de website klachtencommissie staat meer informatie over hoe je een klacht kunt oplossen en hoe de klachtencommissie werkt: www.igj.nl

Bewijs van deelname in de klachten- en geschilleninstantie.

Hieronder kunt u het aansluitbewijs inkijken en/of downloaden.

Aansluitbewijs Geschilleninstantie
PDF – 305,1 KB

Cliëntenraad

Dagopvang Compassie beschikt niet over een eigen cliëntenraad, maar wij organiseren 1 keer per jaar een bijeenkomst waarvoor alle ouders/verzorgers worden uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomst zullen er een aantal zaken aan bod komen van wat er op dat moment speelt bij Dagopvang Compassie . U wordt dan in de gelegenheid gesteld hierop te reageren en vragen te stellen.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

De AVG stimuleert gedragscodes. Onderstaande stellingen als aanvulling op een gedragscode maakt de abstracte regels in de AVG concreet en hanteerbaar voor een zorgaanbieder en medewerkers. We hebben hieronder een korte opsomming gegeven van hetgeen u aan een gedragscode toe zou kúnnen voegen.

 • Wij vragen alleen voor de door ons geboden begeleiding noodzakelijke informatie uit. Wij bepalen per cliënt of deze informatie zo noodzakelijk is dat dit opgeslagen dient te worden in een (elektronisch) cliëntendossier
 • Wij houden alle (digitale) informatie van een cliënt beschermd door het juist hanteren van het (elektronisch) cliëntendossier en het gebruik van beveiligingsopties zoals wachtwoorden.
 • Wij gebruiken geen onbeveiligde mailserver en wij mailen geen persoonsgegevens via de mail zonder deze te beveiligen.
 • Wij openen geen mail en/of websites, die wij niet kennen of waarvan de contactpersonen ons niet bekend voorkomen. Wij melden verdachte mail en voorkomen dat we onbedoeld op een link klikken waarmee cybercriminaliteit en phishing wordt gepleegd. Gebeurt dit toch, dan melden wij dit zo snel als maar mogelijk om zo erger te voorkomen.
 • Wij delen met derden geen informatie zonder schriftelijke toestemming van de cliënt (mits de cliënt niet in levensgevaar verkeerd).
 • Wij zijn ons ervan bewust dat een ongeluk in een klein hoekje zit, en dat hoe zorgvuldig wij ook zijn, er een kans bestaat dat er toch ongewild informatie wordt verstrekt anders dan aan de persoon zelf. Wij weten dan hoe te handelen en zullen dit ten alle tijden melden bij onze directie/het management. Zij onderneemt dan de noodzakelijke stappen om de schade in deze te beperken, meldt waar nodig bij de Autoriteit Persoonsgegevens en aan de cliënt en/of diens wettelijk vertegenwoordiger.
 • Wij werken op computers die beveiligd zijn met wachtwoorden, en wanneer we de computer niet gebruiken, wordt de computer automatisch vergrendeld. 
 • Computers die gebruikt worden voor het werk, worden niet privé gebruikt, en zeker niet door anderen dan de medewerker van Dagopvang Compassie. 
 • Laptops worden na gebruik veilig opgeborgen, en blijven niet achter in een auto, ook niet wanneer deze op slot zit. 
 • Wij hebben een verwerkingsregister aangelegd waarin we alle (cliënt)gegevens die we verwerken hebben vermeld.


​Ook deze lijst is niet allesomvattend, maar bewustwording van management en medewerkers is de kern van bovenstaand. 

Kwaliteitscertificaat

Dagopvang Compassie is HKZ gecertificeerd